1. SMLUVNÍ STRANY

Chytré neziskovky z.s.
V pařezinách 558, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9
Česká republika

(dále jen „Poskytovatel“)

Objednatel
Objednatelem se pro účely těchto podmínek rozumí každý subjekt, který provede objednávku služeb a seminářů pomocí www prezentace, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným Poskytovatelem akceptovaným způsobem.
(dále jen „Objednatel“)

(společně dále jen „Smluvní strany“)

2. PŘEDMĚT A VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

2.1. Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Objednatelem při poskytování služby

Smluvní vztah založený na těchto obchodních podmínkách vzniká mezi Smluvními stranami okamžikem odeslání vyplněného dotazníku Objednatelem na stránkách http://www.chytreneziskovky.cz a řídí se ustanovením Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a navazujících předpisů.

3. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE

3.1. Službu objednává Objednatel zásadně dle aktuální nabídky na webové stránce a uděluje výslovný souhlas Poskytovateli zahájit provádění služeb, zejména vystavení faktury za služby, realizaci nákladů pro Odběratele za účelem provedení služby.

3.2. Zřízením služby vzniká Objednateli právo užívat podklady ze služby pro své účely. Objednavatel má možnost objednat doplňkové služby dle aktuální nabídky Poskytovatele, popř. dle písemné nebo ústní dohody s Poskytovatelem.

3.3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu služby a objednaných doplňkových služeb.

3.4. Objednatel je povinen uvést v registraci webové aplikace své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb. Objednatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

3.5. Objednavatel má právo na vrácení uhrazené částky dle storno podmínek.

4. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

4.1. Poskytovatel je povinen zajistit službu dle uvedené nabídky.

4.2. Poskytovatel je povinen provádět službu v závislosti na běžném provozu Objednatele a chránit citlivá data zjištěná při poskytování služby

4.3. Poskytovatel má právo si vyžádat relevantní podklady pro zajištění služby, zejména fakturační údaje či osobní údaje za účelem připravení služby na míru. Zde se jedná zejména o profesní informace, doby po kterou je profese vykonávana apod.

4.4. Poskytovatel je oprávněn začít poskytovat službu až od okamžiku, kdy mu bude uhrazena cena služby.

4.5. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení mlčenlivosti.

4.6. Poskytovatel má právo jednostranně ukončit poskytnutí služby z důvodu naplnění kapacity. V takovém případě obdrží Objednatel ukončení poskytnutí služby písemně na email uvedený ve webové aplikaci. V takovém případě nevzniká Poskytovateli nárok na úhradu služby.

4.7. Poskytovatel odpovídá pouze za skutečnou škodu, kterou způsobí zanedbáním svých povinností vyplývajících z těchto obchodních podmínek, a to maximálně do výše ceny služby.

4.15. Poskytovatel má právo službu neposkytnout nebo již poskytnutou službu pozastavit, či bez náhrady zrušit v případech, kdy Objednatel úmyslně či neúmyslně uvede nesprávné údaje dle této smlouvy. Povinnost prokázat správnost údajů přitom leží na straně Objednatele.

4.16. Poskytovatel má právo službu neposkytnout v případě, že je již naplněna kapacita všech hodnotitelů a mohlo by dojít k prodlení poskytnutí služby. V takovém případě bude Objednatel okamžitě informován a má nárok na vrácení již poskytnuté platby.

5. CENA SLUŽBY A PLATBY ZA SLUŽBU

5.1. Cena služby se řídí danou nabídkou, nedohodnou-li se strany jinak. Poskytovatel není plátcem DPH. Cena doplňkových služeb se sjednává zvlášť.

5.2. Pokud Poskytovatel služby nabízí zvýhodněnou cenu služby při splnění určitých podmínek, má Objednatel právo získat službu za zvýhodněnou cenu při dodržení těchto podmínek.

5.3. Objednatel se zavazuje uhradit cenu služby na účet Poskytovatele. Dnem úhrady je den připsání platby na účet Poskytovatele č. pod variabilním symbolem, kterým je IČO organizace.

5.4. Dnem závazného objednání služby a uzavření smluvního vztahu je den přijetí objednávky.

5.5. Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny. Objednatel souhlasí, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb. vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

5.7. Bankovní poplatky u zahraničních plateb je povinen hradit Objednatel v plné výši.

6. REKLAMACE

6.1. V případě, že se Objednatel domnívá, že poskytované služby svým rozsahem, kvalitou nebo cenou neodpovídají podmínkám, a proto vykazují vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu kurzy@chytreneziskovky.cz bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6.2. Objednatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit a dostatečně prokázat její oprávněnost. Současně je povinen Poskytovateli předložit doklad o poskytnuté službě – stejnopis objednávky, vyplněný dotazník, fakturu, apod.

6.3. Reklamaci Poskytovatel vyřídí v příslušné zákonem stanovené lhůtě.

6.4. V ostatních případech se uplatnění práva z odpovědnosti za vady a vyřízení uplatněné reklamace řídí zejména občanským zákoníkem.

7. UKONČENÍ SLUŽEB a STORNO PODMÍNKY

7.1. Poskytnutí služby lze vypovědět bez udání důvodů. Výpověď musí být učiněna písemnou formou a musí být doručena druhé straně nejpozději 2 dny před dnem ukončení smlouvy. V případě závažného porušení povinností zúčastněné strany, lze službu vypovědět s okamžitou platností.

7.2. Pokud je poskytnutí služby vypovězeno ze strany Poskytovatele, má Objednatel nárok na vrácení poměrné části uhrazené ceny za službu v závislosti na dosud provedených pracích. Nárok na vrácení uhrazené ceny služby Objednateli nevzniká, pokud dojde k vypovězení provozu služby z důvodů, které leží na straně Objednatele (např. porušení povinností Objednatele, uvedených v článku 3 těchto Obchodních podmínek).

7.3. Pokud je provoz služby vypovězen ze strany Objednatele, nemá Objednatel nárok na vrácení ceny za služby. Objednateli vzniká nárok na vrácení uhrazené ceny, či její poměrné části pouze v případě porušení povinností Poskytovatele nebo jsou-li naplněny Storno podmínky.

7.4. Objednatel a Poskytovatel se výslovně dohodli, že je Poskytovatel oprávněn po ukončení smluvního vztahu uchovat získaná data Objednatele.

7.5. Storno podmínky – Lze uplatnit pouze u služeb za vzdělávací akce. V případě, že dojde k výpovědi ze Strany Objednavatele do 10 dnů před začátkem vzdělávací akce vzniká Objednavateli nárok na vrácení celé uhrazené částky za akci, která již byla připsána na účet Poskytovatele. V případě, že Objednavatel podá výpověď v termínu 2-9 dnů před začátkem akce vzniká mu nárok na vrácení pouze 1/2 uhrazené částky za akci. Výpověď v době kratší než 1 den před akcí nemá Objednavatel nárok na vrácení již uhrazené částky za akci. V případě služby vzdělávací akce lze podat elektronickou výpověď na email kurzy@chytreneziskovky.cz

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Od těchto podmínek se lze odchýlit jen na základě písemně uzavřené dohody.

8.2. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o tomto smluvnímu vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy. Smluvní strany se zavazují zachovávat obchodní tajemství dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku, pokud nedá druhá strana k poskytnutí informací písemný souhlas.

8.3. Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na řešení případných sporů, budou všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní rozhodovány s konečnou platností u soudu, místně příslušnému podle sídla Poskytovatele.

8.4. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Poskytovatel oznámí odpovídajícím způsobem změnu obchodních podmínek publikací nové verze na webu http://www.chytreneziskovky.cz. Pokud nebude Objednatel se změnou podmínek souhlasit, má právo vypovědět smlouvu ve lhůtě 15 dnů od okamžiku, kdy mu budou zaslány nové podmínky Poskytovatelem.

8.5. Objednavatel uděluje souhlas pro využití osobních údajů pro zasílání informací či nabídkách spolku Chytré nezsikovky z.s. a dále Centrum účetnictví s.r.o. IČO: 28246772